آخرین اخبار مدارس


01 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

09 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

08 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان پسرانه سما دوره اول

20 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بُعد دیگر وجود

خوزه سیلوا

تربیتی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

داستان بعد گمشده

رسول خردمندی

تخیلی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

كتاب 72 معماي كربلا

محمود جويباري

مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين قرباني اسي بلاغ

1386/10/29

دبستان دخترانه سما

صديقه حسين زاده برج

1385/10/26

دبستان دخترانه سما

مهلا برقي

1388/10/23

دبستان پسرانه سما

اميرعباس رضي محب سراج

1386/10/29

دبستان پسرانه سما

مهدي موفق دوست آبادي

1383/10/28